Data Protection Notice

Cordeel Zetel Hoeselt n.v., met maatschappelijke zetel te Industrielaan 18, 3730 Hoeselt en met ondernemingsnummer 427.302.321 (hierna: “wij” of de “onderneming”), neemt uw privacy en gegevensbescherming zeer ernstig. Wij hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en een bescherming van deze gegevens tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. 

In deze Data Protection Notice vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en waarom. U vindt ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen. Wij vragen u om deze Data Protection Notice aandachtig te lezen. Door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Cordeel Zetel Hoeselt NV met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18 en met ondernemingsnummer 427.302.321, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en duur van de verwerking

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u identificeren als natuurlijke persoon. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken hangt dan ook af van de aard van uw vraag. 

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u de volgende persoonsgegevens met ons: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer). U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen met ons, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

We bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is om aan uw vraag te kunnen beantwoorden. Voor persoonsgegevens die wij op basis van een specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, geldt deze regel niet.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

Uw rechten

In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

  • Recht op rechtzetting en vervollediging: u heeft het recht om uw onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten en om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

  • Recht op wissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien wij persoonsgegevens nodig hebben om een wettelijke verplichting of een overeenkomst te kunnen uitvoeren of voor ons gerechtvaardigd belang, dan kunnen wij weigeren om deze gegevens te wissen of beperken, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Daarom heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. 

  • Recht van bezwaar: bij ernstige en legitieme motieven kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens indien wij deze gegevens nodig hebben om een wettelijke verplichting of overeenkomst uit te voeren of voor ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 

  • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, dan heeft u het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken. De persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door te mailen naar gdpr@cordeel.eu of te bellen naar 03/710.55.72. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Doorgifte aan derden

Om u het best van dienst te kunnen zijn, zullen we bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, doorgeven aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, externe communicatiedienst, …. evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Mogelijkerwijs bevindt één of meer van bovenvermelde derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We zullen echter alleen persoonsgegevens doorsturen naar derde landen met een adequaat beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere derde partijen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven om te beantwoorden aan een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u hierover voorafgaand te informeren. U begrijpt echter dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij mogelijks toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij verzekeren u dat wij de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Cordeel Zetel Hoeselt n.v. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze Data Protection Notice nog vragen of opmerkingen met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kan u contact opnemen met de ICT-afdeling per e-mail aan gdpr@cordeel.eu.